Statut AZS AWF

 

KLUB SPORTOWY

 

AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

 

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

WE WROCŁAWIU

 

 

 

 

 

 

WROCŁAW

 

 

STATUT

 

 

KLUBU SPORTOWEO AZS-AWF WROCŁAW

 

 

Rozdział I

 

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

 

 

§1

 

Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zwany dalej Klubem AZS-AWF jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego.

 

§ 2

 

Klub AZS-AWF jest studencką organizacją sportu akademickiego działającą w środowisku młodzieży uczącej się, w szczególności na terenie Akademii Wychowania Fizycznego.

 

§ 3

 

Siedzibą władz Klubu AZS-AWF jest Wrocław.

 

§ 4

 

Klub AZS-AWF jest Klubem samodzielnym wpisanym do rejestru klubów posiadających osobowość prawną.

 

§ 5

 

 1. Klub AZS-AWF jest jednostką organizacyjną Akademickiego Związku Sportowego i działa zgodnie z jego uchwałami i wytycznymi.
 2. Klub AZS-AWF podlega bezpośrednio Zarządowi Głównemu Akademickiego Związku Sportowego.
 3. Klub AZS-AWF może być członkiem polskich związków sportowych i wojewódzkiej federacji sportu.

 

§ 6

 

 1. Klub AZS-AWF współdziała ściśle z władzami Uczelni, organizacjami młodzieżowymi i sportowymi.

 

§ 7

 

 1. Klub AZS-AWF używa godła, barw, flag i znaczków organizacyjnych Akademickiego Związku Sportowego.
 2. Klub AZS-AWF używa pieczątki o treści : Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ( w skrócie KS AZS-AWF Wrocław ) i pieczątki okrągłej z godłem w środku i nazwą na obwodzie o treści :  Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
 3.  
 4.  

 

Rozdział II

 

 

Cel i środki działania

 

 

§ 8

 

Celem Klubu AZS-AWF jest :

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, podnoszenie sprawności

      fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej.

 1. Czynne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczelni przez łączenie zadań szkolenia sportowego z przygotowaniem zawodowym.
 2. Rozwijanie działalności prowadzonej do osiągnięcia mistrzostwa sportowego, oraz upowszechnienie sportu wśród studentów i pracowników Uczelni.
 3. Kształtowanie i wychowanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS w poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość Ojczyzny.

 

§ 9

 

Klub AZS-AWF realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie życia sportowego , rekreacji i turystyki.
 2. Organizowanie specjalistycznych sekcji i zespołów sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych w kraju i zagranicą.
 4. Współdziałanie z władzami uczelni i poszczególnymi zakładami zapewniając swoim członkom najlepsze warunki do nauki i szkolenia sportowego, opieki lekarskiej, procesu odnowy biologicznej i rehabilitacji oraz warunków bytowych.
 5. Współdziałanie w organizowaniu szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej, organizatorów sportu i rekreacji.
 6. Organizowanie obozów, koloni, półkoloni  sportowych adaptacyjnych, integracyjnych, szkoleniowych, rekreacyjnych i turystycznych .
 7. Tworzenie, utrzymanie oraz zagospodarowywanie terenów i obiektów sportowych.
 8. Promowanie różnych form sportu, rekreacji i turystyki.
 9. Współdziałanie z władzami uczelni, samorządem studenckim oraz innymi organizacjami studenckimi
 10. Współpraca z jednostkami uczelni zajmującymi się problemami kultury fizycznej.
 11. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, związkami sportowymi oraz organizacjami społecznymi.
 12. Utrzymywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w kraju i za granicą.
 13. Powadzenie działalności gospodarczej .

 

Rozdział III

 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 

 

 

§ 10

 

 

 1. Do prowadzenia bieżącej działalności Klub może zatrudniać pracowników.

 

 

 

 

§ 11

 

 

 1. Członkami Klubu AZS-AWF mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Klub AZS-AWF zrzesza:
  1) członków zwyczajnych,
  2) członków uczestników,
  3) członków wspierających,

 

§ 12

 

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być :
  1. studenci, pracownicy i absolwenci danej uczelni,
  2. studenci, pracownicy i absolwenci innych szkół akademickich,
  3. inne osoby, nie wymienione w pkt. 1 i 2 przyjęte przez Zarząd Klubu na
      podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i niepełnoletni uczniowie szkół ponadgimazjalnych przyjęci przez Zarząd Klubu na podstawie  pisemnej deklaracji, za zgodą ustawowych opiekunów.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością AZS-AWF i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
 4. Dowodem członkostwa jest legitymacja z opłaconymi składkami. Legitymacja traci ważność w przypadku zaległości w płaceniu składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy lub ustania członkostwa.

 

 

§ 13

 

Członkostwo w klubie AZS-AWF ustaje w przypadku :

          1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu AZS-AWF,

          2) skreślenie uchwałą Zarządu Klubu AZS-AWF z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres najmniej 12 miesięcy,

 3) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub        decyzji Zarządu Klubu AZS-AWF.

 

 

§ 14

 

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo :
  1) wybierać i być wybierani do władz AZS,
  2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych na zasadzie 
      określonych przez władze AZS,
  3) korzystać z urządzeń i świadczeń Klubu AZS-AWF, a w szczególności z opieki
      lekarskiej, odnowy biologicznej i rehabilitacji,
  4) zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności AZS i
      domagać się ich rozpatrzenia,
  5) nosić odznakę z godłem AZS
 2. Członkowie uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 3. Członkowie wspierający mają prawo do :
  1) korzystania z obiektów i urządzeń sportowych AZS na zasadach określonych
      przez Zarząd Klubu AZS,
  2) zgłaszanie postulatów w sprawach dotyczących sportu akademickiego.

 

 

 

§ 15

 

 1. Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani :
  1) chronić dobre imię AZS, przestrzegać zasad amatorstwa w sporcie oraz
      zachować nienaganną postawę moralną i obywatelską,
  2) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz AZS,
  3) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych,
  4) czynne uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym.

5) systematycznie opłacać składki członkowskie.

 1. Członkowie wspierający są zobowiązani przyczyniać się do realizacji celów statutowych AZS oraz regularnie opłacać zadeklarowaną składkę.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

 

Władze Klubu

 

 

 

 

§ 16

 

 1. Władzami Klubu AZS-AWF są :
  A) Walne Zebranie Klubu AZS-AWF,
  B) Zarząd Klubu AZS-AWF

C) Prezydium Zarządu Klubu AZS AWF
D) Komisja Rewizyjna,
E) Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz Klubu AZS-AWF trwa 4 lata.

 

 

§ 17

 

 

 1. Wybory do wszystkich władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów nie ujęte w Statucie określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

 

§ 18

 

A. Walne zebranie

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu AZS-AWF i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie jest zwołane przez Zarząd Klubu AZS-AWF zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego AZS w sprawie przeprowadzenia kampanii
  sprawozdawczo-wyborczej.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy :
  1) uchwalenie programu i wytycznych działalności Klubu AZS-AWF,
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Klubu AZS-AWF
      oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu AZS-AWF na
      wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3) wybór Prezesa, członków Zarządu Klubu AZS-AWF,
      Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Środowiskową       Konferencję AZS, na Krajowy Zjazd AZS,
  4) rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez Zarząd Klubu AZS-AWF i członków
      Klubu,
  5) rozpatrywanie odwołań od decyzji i postanowień Zarządu Klubu AZS-AWF  w zakresie spraw członkowskich,
  6) podejmowanie Uchwał w sprawie wniosku o rozwiązaniu Klubu AZS-AWF,
  7) przyjmowanie statutu Klubu AZS-AWF lub zmian w nim.

 

 

§ 19

 

 1. W Walnym Zebraniu Klubu AZS-AWF udział biorą :
  1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni z tym, że każdy uprawniony ma
      jeden głos. Jeżeli liczba członków Klubu AZS-AWF przekracza 200 osób z głosem
     decydującym udział biorą delegaci wg klucza wyborczego określonego przez Zarząd
     Klubu AZS-AWF,
  2) z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz Klubu AZS-AWF o ile nie
      zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście,
  3) Zarząd Klubu AZS-AWF zawiadamia wszystkich członków (delegatów) o terminie,
      miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 14 dni przed terminem
      Walnego Zebrania

 

 

 

 

 

 

§ 20

 

1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu AZS-AWF może być zwołane :
      1) na żądanie Zarządu Głównego AZS,
      2) z inicjatywy Zarządu Klubu AZS-AWF,

      3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
      4) na wniosek Rektora Uczelni,
      5) na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu AZS-AWF zwołane jest przez Zarząd Klubu    
      AZS-AWF w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla 
      których zostało zwołane.

3.   Uczestnikami Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu AZS-AWF są członkowie
      zwyczajni Klubu, a w przypadku gdy liczba członków Klubu AZS-AWF przekracza
      200 osób – delegaci bieżącej kadencji.

 

 

§ 21

 

B. Zarząd Klubu

 

 1. Zarząd Klubu jest organem kierującym pracą Klubu w okresie między obradami Walnego Zebrania Klubu AZS-AWF.
 2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i do 12 członków wybranych przez Walne Zebranie, spośród których wybiera się 2 wiceprezesów oraz dyrektora powołanego przez Zarząd na wniosek Prezesa.
 3. Do kompetencji Zarządu Klubu należy :
  1) wykonanie uchwał Krajowego Zjazdu AZS, Zarządu Głównego AZS i Walnego
      Zebrania Klubu AZS-AWF,
  2) reprezentowanie Klubu AZS-AWF na zewnątrz oraz działania w jego imieniu,
  3) przestrzeganie, aby działalność Klubu AZS-AWF była zgodna z potrzebami
      Uczelni i członków, ze statutem AZS, Klubu AZS-AWF i obowiązującymi
      przepisami prawa,
  4) uchwalanie planów działania, budżetu oraz programowanie rozwoju
      poszczególnych sekcji sportowych,
  5) zarządzanie majątkiem Klubu AZS-AWF w granicach upoważnień udzielonych
      przez Zarząd Główny AZS,
  6) Nadzór nad pracą biura kierowanego przez dyrektora,
  7) uchwalanie regulaminów dotyczących pracy Zarządu Klubu AZS-AWF,
  8) organizowanie imprez i zawodów sportowych,
  9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu AZS-AWF.

10) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz.

 1. Posiedzenie Zarządu Klubu AZS-AWF zwołuje Prezes.
 2. Obsługę administracyjną i finansową Klubu zapewnia biuro, którym kieruje dyrektor Klubu

 

 

§ 22

 

 1. Zarząd Klubu AZS-AWF może wybierać ze swojego składu Prezydium Zarządu Klubu AZS-AWF w liczbie 5 członków w tym 2 wiceprezesów, ponadto w skład Prezydium wchodzi Prezes.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Klubu AZS-AWF jego uprawnienia przysługują Prezydium, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Klubu AZS-AWF.
 3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu AZS-AWF powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu.

 

 

§ 23

 

C. Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna Klubu AZS-AWF składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu AZS-AWF spośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :
  1) kontrolowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i bieżącej
      pracy Zarządu Klubu AZS-AWF i jego Prezydium,
  2) przekładanie Zarządowi Klubu AZS-AWF wniosków i zadań wynikających z
      kontroli,
  3) przedstawianie Walnemu Zebraniu Klubu wniosków w sprawie absolutorium
      ustępującemu Zarządowi Klubu w całości lub poszczególnym jego członkom.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu AZS-AWF lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu AZS-AWF i jego Prezydium.

 

 

 

 

§ 24

 

D. Sąd Koleżeński

 

 1. Sąd Koleżeński Klubu AZS-AWF składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Klubu spośród których wybiera się przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Klubu AZS-AWF należy :
  1) orzekanie wyniesionych spraw na zasadach i  w trybie określonym regulaminem
      Sądów Koleżeńskich AZS,
  2) podejmowanie działań dla ugruntowania poszanowania przez członków Klubu
      AZS-AWF zasad Statutu, etyki oraz zasad współżycia społecznego w
      działalności w AZS, jak również działań zapobiegających czynom
      wyrządzającym w inny sposób szkodę dobremu imieniu AZS.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Klubu AZS-AWF przysługuje stronom prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 

 

 

Rozdział V

 

 

Wyróżnienia i kary

 

 

 

 

§ 25

 

 1. Za szczególne osiągnięcia sportowe, za ofiarną i wydajną pracę dla Klubu      AZS-AWF ma prawo przyznać członkom następujące wyróżnienia :
  1) pochwałę,
  2) dyplom,
  3) nagrodę.
 2. Zarząd Klubu AZS-AWF może wystąpić do władz nadrzędnych o przyznanie innych nagród, wyróżnień i odznaczeń, ustanowionych odrębnymi przepisami i regulaminem.

 

 

 

§ 26

 

Zarząd Klubu AZS-AWF powołuje Rzecznika Dyscyplinarnego Klubu AZS-AWF.

 

 

§ 27

 

Obowiązki Rzecznika Dyscyplinarnego określa Regulamin Postępowania przed Sądami Koleżeńskimi AZS.

 

§ 28

 

Działalność Rzecznika Dyscyplinarnego nie wyklucza innego trybu składania wniosków o ukaranie.

 

 

§ 29

 

 1. Nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu AZS, naruszanie zasad współżycia społecznego, działanie na szkodę AZS stanowi przewinienie koleżeńskie.
 2. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Sąd Koleżeński Klubu AZS-AWF lub Zarząd Klubu AZS-AWF, które mogą wymierzać następujące kary :
  1) upomnienie,
  2) nagana,
  3) zawieszenie w prawach członkowskich,
  4) zakaz pełnienia funkcji we władzach Klubu AZS-AWF,
  5) wykluczenie z szeregów Klubu AZS-AWF.
 3. W toku postępowania koleżeńskiego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
 4. Szczegółowy tryb postępowania koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
 5. W sprawach spornych Główny Sąd Koleżeński lub Główna Komisja Rewizyjna podejmuje działalność mediacyjną na wniosek organów Związku i jego członków.

 

 

§ 30

 

W sprawach wynikających z naruszenia przez zawodnika obowiązków zawartych w przepisach związków sportowych lub dotyczących zmian barw klubowych orzekają Zarządy Klubów w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

 

Rozdział VI

 

 

Majątek i fundusze Klubu AZS-AWF

 

 

 

 

§ 31

 

 1. Majątek Klubu AZS-AWF stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusz Klubu AZS-AWF składają się:
  1) składki członkowskie,
  2) wpływy z wynajmowanych urządzeń i sprzętu oraz organizowania imprez i
      zawodów,
  3) wpływy z przedsięwzięć gospodarczych,
  4) dotacje, darowizny, subwencje,
  5) inne wpływy.
 3. W imieniu Zarządu Klubu AZS-AWF umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podpisują 2 osoby spośród następujących: Prezes, Wiceprezesi i Dyrektor
 4. Zasady postępowania przy zbywaniu i nabywaniu majątku trwałego określa Zarząd Główny AZS.

 

 

 

Rozdział VII

 

 

Sprawy porządkowe

 

 

 

 

§ 32

 

 1. Wybory do władz Klubu AZS-AWF odbywają się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz Klubu AZS-AWF są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, w których regulamin stanowi inaczej.
 3. Od decyzji władz Klubu AZS-AWF przysługuje prawo odwołania się do instancji wyższej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków władz Klubu AZS-AWF władzom tym przysługuje prawo dokooptowania z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może  przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 5. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu Klubu AZS-AWF powierza się kompetencje jednemu Wiceprezesowi do czasu zwołania Walnego Zebrania nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

 

 

 

Rozdział VIII

 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu AZS-AWF

 

 

 

 

§ 33

 

 1. Zmian w statucie dokonać może Zarząd Główny AZS na wniosek Walnego Zebrania Klubu AZS-AWF lub z własnej inicjatywy.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu AZS-AWF podejmuje Zarząd Główny AZS na wniosek Walnego Zebrania Klubu AZS-AWF, organu rejestrującego, rektora uczelni lub z własnej inicjatywy.
 3. Wniosek w sprawie rozwiązania Klubu AZS-AWF, podejmowany przez Walne Zebranie Klubu AZS-AWF wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do głosowania.